header image
N
Aktualności
Sport
Filmoteka Szkolna
KOŁO FILMOWE
Biblioteka - aktualności
Rekrutacja
Jubileusz 50-lecia
Jubileusz 45-lecia
Projekty unijne
Historia szkoły
Patron szkoły
Misja i wizja szkoły
Dyrekcja
Pedagog / Psycholog
Grono pedagogiczne
Rzecznik Praw Ucznia
Świetlica
Sekretariat
Dokumenty szkoły
Osiągnięcia uczniów
Telewizja Szkolna
u
Dzwonki
Kodeks ucznia
Po lekcjach
Ciekawe linki
Plan lekcji
Organizacja roku szkolnego
Konkursy
r
Zebrania
Sześciolatek w szkole
K
Adres:
ul. Warszawska 19
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon:

0957320347

Email:
zso3@edu.gorzow.pl
Rzecznik Praw Ucznia Drukuj
„Ten, co wciąż depce prawo, rzadko stoi mocno na nogach”
Stanisław Jerzy Lec                                          

1. Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?
Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską w drodze tajnego głosowania.
Jego podstawowym zadaniem jest stanie na straży przestrzegania praw uczniów i reprezentowaniu ich interesów przed Radą Pedagogiczną czy dyrekcją szkoły, informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia oraz podejmowanie interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
Rzecznik Praw Ucznia podejmuje przede wszystkim działania na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju i poszanowania ich godności. Stoi na straży praw ucznia określonych w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie o systemie oświaty i innych przepisach prawa, a w szczególności:
§   prawa do rzetelnej informacji,
§   prawa do bezpiecznej nauki,
§   prawa do życia bez przemocy i poniżania,
§   prawa do wypowiedzi,
§   prawa do stowarzyszenia,
§   prawa do swobody myśli, sumienia, religii.

2. W jakich sytuacjach należy zwrócić się Rzecznika Praw Ucznia?  

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów, rówieśników może zgłosić się do Rzecznika. Wszystkie działania podejmuje się  w najlepiej rozumianym interesie każdego ucznia.
Rzecznik zobowiązany jest do udostępnienia zainteresowanym wszelkich szkolnych regulaminów, informowania o prawach ucznia i obywatela. Uczeń może wystąpić do niego w celu uzyskania poradys, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych.
Rzecznik może wystąpić nie tylko w interesie indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu - grupy uczniów, nawet całej klasy.
                      Uczeń zawsze może być pewien dyskrecji ze strony Rzecznika Praw Ucznia
- z całą pewnością nie podejmie on żadnych działań bez zgody ucznia lub jego rodziców.

3. W jaki sposób rozwiązuje się sytuacje konfliktowe?

Sytuacje konfliktowe są rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron. Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcje mediacyjną między stronami w konflikcie.
Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

4. O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć?

  Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:
§ Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dn. 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę dn. 30 kwietnia 1991r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526, 527),
§ Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 18 lutego 1991r. Dz. U. Nr 95 poz. 452 z późniejszymi zmianami).

Ważne telefony:
   234 72 12 - policyjny telefon zaufania 
   233 82 10- telefon zaufania - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci / Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie 
   0 800 12 00 02 - telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - bezpłatny 
   0 800 39 22 18 - dyżury policyjnej infolinii - bezpłatny


Zegar
Filmoteka SzkolnaSerwis Miejski Gorzów Wlkp. www.gorzow.pl

Lokalny portal informacyjny

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny www.womgorz.edu.pl

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu www.oke.poznan.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

Portal oświata www.oswiata.org.pl

Głos nauczycielski www.glos.pl